Teamudvikling - Medarbejderudvikling - Effektive teams

Vi forbinder mennesker og skaber resultater sammen
Gå til indhold

Teamudvikling: Analyser - Faser - Test - Forskning - Coaching - Øvelser - Reflektioner           

Velkommen til vores teamudvikling, hvor vi bringer det bedste fra flere verdener sammen for at hjælpe jer med at skabe high performance teams.
 
Uanset om dit team er nystartet eller står over for udfordringer, så er vi klar til at skræddersy den rette teamudviklingsløsning til jer.
 
Vi ved, at et stærkt og velfungerende team er essentielt for succesen i enhver organisation. Derfor fokuserer vi på at udvikle og skabe ejerskab for effektive teamprocesser, der varer ved og bidrager til daglig effektivitet og trivsel så I indfrier jeres teams målsætninger  

I vores teamudvikling gennemløber vi seks velafprøvede faser, der sikrer, at ny effektiv adfærd der styrker teamet forankres i organisationen:


1.    Forventningsafstemning & mål afklaring

2.    Analyse, virkelighedscheck og teamstatus

3.    Konkret design af udviklingsforløbet

4.    Paratgørelse af deltagerne

5.    Realisering & implementering

6.    Opfølgning & fastholdelse

En vellykket teamudvikling

 
En vellykket teamudvikling starter med en god behovsafdækning og forventningsafstemning for derved at kunne tage afsæt i organisationens særlige udfordringer.

Forløbet planlægges og iværksættes ud fra et godt forarbejde omkring deltagernes forudsætninger og teamets nuværende udfordringer og målsætninger. Herved sikres at indsatsen kan målrettes det unikke team, hvilket skaber de bedste resultater når teamudvikling iværksættes i praksis.

Undervejs i teamudviklingsforløbet vil deltagerne ofte opleve inspiration fra målrettede indlæg, analyser af teamets samspil, handlings orienterede aktiviteter, lære af egne erfaringer, refleksioner og gennem effektiv teamcoaching opnå nye indsigter der såvel individuelt som i fællesskab skaber fundamentet for at teamet samlet set udvikler sig i den ønskede retning.
 
Teamudviklingen fastholdes og forstærkes desuden gennem struktureret opfølgning. Ved at genopfriske det lærte og forholde sig til, i hvilken grad det er anvendt i teamet, øges ”afkastet af investeringen” markant.
 
Som du nok har forstået hvis du er kommet hertil i teksten 😊 så arbejder vi i vores teamudviklingsforløb ofte med et mix af redskaber som teamcoaching, samspilsanalyse, psykologisk sikkerhed, præferencetest og anerkendte teamudviklingsmodeller, samt en række andre inspirationskilder af høj kvalitet.
 
Vores tilgang er dybdegående og resultatorienteret, med fokus på:

·         Afklaring og fælles forståelse af teamets formål og målsætninger
·         Opbygning af velfungerende indbyrdes relation mellem team medlemmerne
·         Forstå og forbedre kommunikationsmønstre
·         Lederskabets indvirkning på teamets udvikling.
·         Opbygning af gode og sunde rutiner for den enkelte og for teamet
·         Opbygning af samspillet i teamet og den psykologiske sikkerhed

Formålet er at bringe teammedlemmernes kollektive evner, færdigheder, kompetence og energi sammen for at nå fælles mål.

Ønsker du at skabe positive energi, fremdrift og resultater?
 
Ønsker du at få mere ud af de ressourcer der allerede er til stede, mere kvalitet i den tid der anvendes sammen, og at team­medlem­merne i fællesskab bliver bedre til at skabe den nødvendige positive energi, fremdrift og resultater så book et uforpligtende indledende møde hvor vi sammen kan tage første skridt.
Samspilsanalyse

Samspilsanalyse

Vi sætter fokus på samspillet i dit team.
Psykologisk sikkerhedDu kan arbejde med den psykologiske sikkerhed hvis du vil udvikle din team  
Drexler SibbitBrug Drexler Sibbit Teammodel til at skabe bedre teams.
Få ny inspiration
Peter Nymand

2681 3182

Fredi Falk Vogelius
4050 3911
Kunderne siger:

"I vores team af projektledere hos LEGO har vi haft stor gavn af at inddrage Peter og Fredi i forbindelse med et to dages seminar omkring MBTI. Det var helt fra starten meget tydeligt, at begge de herrer har stor erfaring inden for området, men også inden for erhvervslivet generelt. Det gjorde seminaret meget levende og spændende, og vi blev på meget professionel vis ført igennem to helt igennem fantastiske dage. Vi valgte også at få individuel sparring for hver enkelt deltager forud for seminaret, og feedbacken har fra deltagernes side været enorm positiv. Dette viser også den store fleksibilitet der ydes, og vi fik skræddersyet et program, som lige netop passede til os. De varmeste anbefalinger herfra."
LEGO
Michael Yde Hansen
Project Manger

Teamcoaching

Teamcoaching

Du kan udvikle dit team med teamcoaching
Kend din type

MBTI Kend din type

Du vil gennem forløbet opleve, hvordan du kan bruge forståelsen af MBTI/JTI i din dagligdag.
DISC

DISC

Brug DISC til at udvikle dit team.
Vi lader os inspirere af en bred vifte af metoder og teorier, når vi arbejder med at udvikle teams, for at skabe en stærk, sammenhængende og effektiv teamkultur som du vil opleve nedenfor:

Teamudvikling: Samspilsanalyse - rejsens udgangspunkt og mål  

 
I vores teamudviklingsproces begynder vi ofte med en samspilsanalyse for at tilpasse vores teamudvikling til teamets unikke behov og udfordringer. I vores tilgang til teamudvikling spiller samspilsanalysen en vigtig rolle da den er nøglen til at forstå den nuværende teamdynamik og samspillet i hele teamet og mellem team medlemmerne.
 
Samspilsanalysen fungerer som et spejl, der giver teamet mulighed for at se sig selv i en reflekterende kontekst. Denne selverkendelse og bevidsthed om, hvordan teamet fungerer sammen, er vigtig for at skabe et godt udgangspunkt for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø

Dette værktøj er værdifuldt, fordi det kan hjælpe med det rigtige udgangspunkt for at transformere en gruppe, der ikke fungerer harmonisk, til et velfungerende og effektivt team. Det opnås ved at fokusere på de konstruktive og destruktive processer i gruppen, baseret på gruppemedlemmernes egne oplevelser og perspektiver.Teamudvikling: Team Performance Model – den gode guide på rejsen

 
Team Performance Modellen guider vores rejse og støtter os i at hjælpe teamet med at realisere deres fulde potentiale. Den giver os et navigationsværktøj til, undervejs i processen, at forstå såvel teamets samlede position i udviklingsfaserne samt variationen og forskelligheden mellem team medlemmernes opfattelser af teamet position.

Team Performance Modellen fungerer altså som en ramme og et fælles sprog, der kan hjælpe med at forstå, hvor et team befinder sig i sin udvikling, og hvad der skal gøres for at nå næste fase. Det er en værdifuld ressource for teamledere, teams og organisationer, der ønsker at støtte en kultur baseret på teamwork og forbedre præstationen i deres teams.
 
Vi bruger ofte Team Performance Modellen til at identificerer og adresserer kritiske indsatsområder i teamets rejse hen i mod slut målet i Team Performance Modellen nemlig at opnå High Performance.
 
Vi kan både arbejde med Team performance modellen via test og spørgeskemaer og/eller ved at involvere Team Performance Modellen i vores dialoger og løbende udviklingsproces med teamet


Teamudvikling: Personlighedstests – Hvem er med i rejseselskabet

 
Alle mennesker har en naturlig præference for, hvordan de arbejder alene og i grupper eller teams. Vi integrerer derfor ofte personlighedstests som MBTI, JTI eller DISC i vores teamudvikling for at forstå individuelle præferencer, kommunikationsstile og adfærdsmønstre og derigennem opnå endnu dybere indsigt i individer som teamets sammensætning.
 
Personprofilerne og profilanalyserne giver den enkelte en personlig indsigt i samspillet og relationen til andre, belyser individuelle samt team præferencer, drivkraft, styrker/svagheder, potentialer, adfærds- og rollemønstre mv.  

Ved at kombinere de individuelle profiler kan vi også lave teamanalyser af teamets fælles adfærds- og præferencemønstre. Teamanalyserne giver mulighed for at få en dyb forståelse af teamets default måde at tage beslutninger på, at håndtere konflikter på, at spille sammen som team på, at løse opgaver sammen på m.v. alt sammen indsigter der kan hjælpe med at tage det vigtige næste bedste skrift henimod et velfungerende og effektivt team

Da vi er autoriserede i mange forskellige personprofiler og profilanalyser, har vi mulighed for at vælge præcis det værktøj der bedst sætter udfordringerne i fokus på din arbejdsplads - f.eks. at styrke ledelsestemaet, at håndtere konflikter bedre, at samarbejde under pres, at styre og håndtere forandringer konstruktivt, at motivere og skabe engagement m.v.
 

   

Teamudvikling: Psykologisk Sikkerhed – Det gode og trygge rejseselskab

At skabe Psykologisk sikkerhed i et team er en kontinuerlig proces, der kræver vedvarende indsats og opmærksomhed. Når den er etableret i et team, kan den føre til øget trivsel, produktivitet og kreativitet, da teammedlemmer føler sig mere fri til at bidrage og eksperimentere uden frygt for negative konsekvenser.
 
Skabelse af psykologisk sikkerhed kræver en kollektiv indsats fra alle i teamet. Det er vigtigt, at alle forstår, at det at føle sig tryg og værdsat i teamet er til gavn for alle, og at det kan bidrage til at forbedre teamets samlede præstation
 
At få teamet til at arbejde med at skabe psykologisk sikkerhed er vigtigt af flere grunde:

  1. Øget trivsel: Når folk føler sig trygge og værdsatte, trives de bedre på arbejdspladsen. Psykologisk sikkerhed kan reducere stress og skabe et mere positivt og produktivt arbejdsmiljø.

  2. Forbedret kommunikation: Psykologisk sikkerhed skaber en atmosfære, hvor medlemmer føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker og ideer. Dette fører til mere åben og ærlig kommunikation, hvilket forbedrer informationsdeling og forståelse i teamet.

  3. Øget samarbejde: Når teammedlemmer føler sig trygge ved at bidrage og dele, øges samarbejdet i teamet. Dette kan føre til en mere effektiv opgaveløsning og bedre teamydelse.

  4. Bedre  problemløsning: Psykologisk sikkerhed fremmer åbenhed og dialog, hvilket gør det lettere at løse konflikter og udfordringer på en konstruktiv måde.

  5. Bedre beslutningstagning: Åben dialog og mulighed for at dele forskellige perspektiver kan føre til mere velovervejede beslutninger, da alle relevante oplysninger og synspunkter tages i betragtning.

  6. Øget innovation: I et psykologisk sikkert miljø er folk mere tilbøjelige til at tage risici og eksperimentere med nye ideer, da de ikke frygter negative konsekvenser. Dette fremmer innovation og kreativitet i teamet.
 

 

Teamudvikling: Teamcoaching – Den professionelle Rejseguide

 
Teamcoaching er en god metode til at inspirere og motivere hvert enkelt medlem i et team. Når en gruppe mennesker bliver sat sammen som et team, er det ikke altid givet, at de kan arbejde problemfrit sammen. Forskelligheder kan være store, og det kræver ofte en vis grad af dedikation, villighed og tålmodighed at få et team til at præstere optimalt. Dette er, hvor teamcoaching træder ind i billedet.
 
I den moderne forretningsverden skabes resultater primært gennem samarbejde i forskellige teamkonstellationer. Teams, uanset deres form, repræsenterer det bedste svar på de komplekse udfordringer, vi står over for i dag og i fremtiden. Dog kan det ofte være udfordrende at få samarbejdet til at fungere optimalt i et team, da der ofte er divergerende holdninger og tilgange.
 
Teams, der har en dybere forståelse for hinandens værdier, styrker og udfordringer, er bedre rustede til at udnytte teamets kollektive potentiale. Teamcoaching kan være en god og tryg måde hvorpå individuelle udfordringer deles og adresseres kollektivt og dermed være en katalysator for at teamet opdager nye veje og opnår ekstraordinære resultater.
 
En tryg faciliterende og reflekteret dialog krydderet med konkrete eksempler bringer teamet tættere sammen og skaber et solidt fundament for gensidig forståelse. Som teamleder giver det dig desuden en unik mulighed for at træde tilbage, observere, lytte og hurtigt danne dig et indtryk af dit team.
 
Teamcoaching er vejen til at skabe et fælles billede af, hvordan dit team fungerer. Gennem struktureret dialog og refleksion hjælper vi med at definere og realisere nye mål. At investere i en ekstern teamcoach giver dig fordelen af en kompetent, objektiv og upartisk facilitator, der holder processen på rette spor.
 
Teamcoachingen vil hjælpe dig med at frigøre dine medarbejderes potentiale så teamet løser sine konkrete udfordringer, laver konkrete handleplaner og opnår en eksekveringskraft der gør at teamet kommer fremad mod sine strategiske og økonomiske mål og samtidig trives godt på rejsen.  

 

Hvis du søger hjælp til at transformere dit team til en stærk og engageret enhed, der trives gennem psykologisk sikkerhed, dybdegående metoder og inspirerende teamudvikling, så er vores teamudviklingsforløb med en skræddersyet tilgang og fokus på teamcoaching og testbaserede tilgange det rette valg for dig.
 
Lad os sammen skabe en kultur, hvor samspil, trivsel og ekstraordinær præstation går hånd i hånd, og dit team når nye højder.
Tilbage til indhold